Ang pagtatanim ng kabute ay kapaki-pakinabang. Ito ay inihanay na sa kalipunan ng mga gulay at ibinibilang na isa sa mga masustansyang pagkain. Hindi nangangailangan ng malaking lugar at hindi gugugol ng mahabang panahon sa pagtatanim.

Mga Uri:

Volvariella

Volvariella– Ito ay isang masarap na kabute na madaling patubuin sa Pilipinas gamit ang rice straw o sa sawdust, kaya ito tinatawag ring “straw mushroom or paddy straw mushroom”.

PleurotusPleurotus– ito ay tinatawag rin na “oyster mushroom”. Hindi mahirap patubuin ang ganitong klaseng kabute. Tumutubo ito sa mga patay na kahoy o sa mga natumbang puno. Madali rin itong tumubo sa mga sawdust. Tinawag itong “oyster mushroom” dahil sa kaniyang puting hugis na tulad ng sa isang shell.

Auricularia

Auricularia– Ito ay tinatawag na “jelly ear”, “Judas’s ear fungus or Jew’s Ear” o “tengang-daga” sa Pilipinas. Ang katawan nito ay parang isang jelly na hugis tenga. Madalas itong makikita sa mga natumbang puno o patay na kahoy. Ang kulay nito ay purple o di kaya ay dark brown o itim.

Mga Kailangan sa Paggawa ng Kama:

Ang dayami ng palay ang siyang pangunahin at pinakamabuting gamitin para sa paglilinang ng kabute. Ito ay hindi mahirap lalo na’t katatapos lamang ng anihan. Ang water lily, dahon o tangkay ng saging at mga itinapon bahagi ng abaka ay maaari ding gawing kamang punlaan ng kabute.

Paghahanda:

Mahaba, malinis at tuyong dayami ang kailangan. Iwasan ang paggamit ng bulok at lumang mga dayami. Bago bungkusin, tiyakin na nakaayos na mabuti ang bawat dulo ng dayami.

Ang pagbubungkos ay mula anim hanggang walong diyametro. Putulin ang nakabungkos na dayami sa habang 1.5 hanggang 2 talampakan. Ibabad ang nakabungkos na dayami sa loob ng 3 oras. Tandaan na ang paglulubog nito sa tubig ay di dapat lumampas ng 10 oras upang ang dayami ay makasipsip ng katamtamang dami ng tubig.

Tayuan ng apat na kawayan o patpat ang bawat sulok ng kamang pagpupunlaan na may sukat na dalawang talampakan ang lapad at sa ninanais na haba. Ilatag na mabuti ang mga nakabungkos na dayami pahalang sa pundasyon. Ihinto ang pagdidilig kung ang tubig ay nag-uumpisa nang dumaloy sa kama.

Pagtatanim ng Binhi:

Isingit ang mga binhi sa pagitan ng mga dayami ng apat na pulgada ang layo mula sa tagiliran, at apat na pulgada rin ang layo ng bawat butong itatanim. Huwag magpunla sa gitna ng kama.

Patungan ng panibagong dayami na pasalung at sa nauna, diligan at patagin. Sundin ang mga naunang tuntunin hanggang sa mahusto ang salansan at taas ng kamang punlaan. Ang kama ng kabute ay binubuo ng anim na salansan ng dayami. Ang bawat patong ay may mga nakatanim na binhi ng kabute.

Pag-aalaga sa Kama ng Kabute:

Mula sa apat hanggang limang araw matapos ihanda ang kamang punlaan, simulan na ang pagdidilig. Gawin ito tuwing makalawang araw o naaayon sa kalagayan ng panahon. Sa buwan ng tag-init, ang pagdidilig ay kailangan, ngunit king tag-ulan, hintayin na lamang na tumubo ang kabute. Ang labis na pagdidilig at pagkatuyot na kamang pinagpunlaan ay makasisira sa paglaki ng kabute. Upang hindi lumabis ang tubig sa kama, maaaring gawin ang pagdidilig sa tagiliran ng kama. Kapag ang kabute ay nag-uumpisa nang tumubo, ihinto muna ang pagdidilig ngunit kung nasa kalagitnaan na ang pag-usbong ng kabute,
muling ipagpatuloy ang pagdidilig.

Pag-aani:

Pagsapit ng dalawa hanggang tatlong linggo, ang mga binhi ng kabute ay nag-uumpisa nang tumubo. Sa pag-aani, tiyakin na kasama ang pinaka-ugat nito sa pag-aalis sa kama. Huwag anihin ang mga umuusbong pa lamang upang hindi magambala ang paglaki nito. Ang kabute na nasa kasibulan ay mas malinamnam kaysa sa mga nakabukadkad.

Source: Department of Agriculture

Basahin: Small-scale Mushroom Cultivation

Mushroom Seeds, Supplies and other information

Bureau of Plant Industry (BPI)
Ms. Estrella D. Tuazon
Chief, Plant Quarantine Service
San Andres, Malate, Manila City
Tel No. (632) 523-9132
Fax No. (632) 524-2812
E-mail: bpi@edsamail.com.ph

MUSHROOM PRODUCERS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES, INC.
c/o Daily Harbest Manufacturing Corporation
21 Railroad Street, Port Area, Manila
Tel. No. (632) 442-5074

Manila Seedling Bank

Address: Quezon Avenue Extension Corner E. Delos Santos Avenue, EDSA -Quezon City , Metro Manila, Philippines
Telephone Nos. (063) 2 – 924-7001 to 2
Fax No. (063) 2 – 924-0166
e-mail: qualitytrees@msbfi.com

Do you like this money making business and ideas? then please consider subscribing to our RSS feed. You can also subscribe by email and have new articles sent directly to your inbox. (Once you entered your e-mail address, you need to login to your e-mail account and click the link to confirm your subscription).